Eesti Teadus- ja Tehnikamuuseum - Estonian Science and Technology Museum

EESMÄRK

Eesti Teadus- ja Tehnikamuuseum (ETTM) aitab kaasa loodus-, täppis- ja tehnikateaduste ning tehnoloogiate (LTT) valdkonna populariseerimisele.

MISSIOON

HARIDUSTEGEVUS

Aktiivne tehnikateaduste populariseerimine Eestis, teadmistepõhise mõtteviisi väärtustamine. Mitteformaalne haridus, isikliku kogemuse kaudu õppimine jätab sügavama jälje ja mälestuse, inimesed õpivad mitmetest allikatest, muuseum on üks nendest. Positiivne muuseumikogemus võib olla tulevikus oluline mõjutaja karjäärivalikus. Muuseumi haridusprogrammide valik on mitmekesine, programmid lähtuvad koolide õppekavadest ja on välja töötatud koostöös aineõpetajatega. Tunnid toimuvad atraktiivses keskkonnas, mis soodustab õpitu mäletamist, programmide läbiviimisesse kaasatakse LTT-valdkonna tudengid.

TEHNIKAPÄRAND

Eesti tehnikateaduste ajaloo ja kaasajaga seotud kultuuripärandi kogumine, säilitamine ja vahendamine näituste, haridusprogrammide ja publikatsioonide abil koostöös Eesti väiksemate tehnikavaldkonna muuseumitega ja ettevõtete ning teadlaskonnaga. Eesti tehnikapärand on väga halvasti säilinud, palju on hävinud, kuna keskset tehnikamuuseumi ei ole olnud. Ajalooline aines annab teavet enne meid olnud inimeste visioonide ja leiutiste kohta, see on potentsiaal innovaatilisele uuele. Tehnikapärand toetab atraktiivse õpikeskkonna loomist ja seeläbi tekib parem side esitatud valdkonnaga.

MEIE TÖÖRÜHM